1.  Postanowienia ogólne i definicje

  2.    Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Klinice Salve Medical os. 2P Pułku Lotniczego 31/LU1, 31-870 Kraków, które jest zwane dalej: Klinice Salve Medical prowadzonym przez Anne Soltys prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Martiflex Grupp Polska Sp. Z o.o. ul. Domki 14, 31-519 Kraków, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej    os. 2 Pułku Lotniczego 31/LU1, 31-870 Kraków

 2.  Przed skorzystaniem z usług w klinice Salve Medical należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
  4.    Skorzystanie z usług w klinice Salve Medical jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
  5.    Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie, podczas której wykonywane są usługi w Klinice Salve Medical mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem.
 3. Rejestracja na Wizytę

  1.    Usługi w Klinice Salve Medical świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usług poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  2.    Wizyty w Klinice Salve Medical w Krakowie można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00.
  3.    Pacjenci rejestrowani są zgodnie grafikiem przyjęć specjalistów w Klinice Salve Medical.
  4.    Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Klinice Salve Medical jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usług w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
  5.    Podczas Rejestracji Pracownik Kliniki Salve Medical w celu oszacowania czasu trwania Usługi może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.

 

 

 1.  Podczas Rejestracji Pracownik Kliniki Salve Medical poprosi o podanie następujących danych:

  1.    imię i nazwisko;
  2.    numer telefonu do kontaktu;
  3.    adres e-mail;
  4.    wiek Pacjenta;
  5.    informację czy Usługa realizowana jest w formie bonu podarunkowego
  7.    W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: kontakt@salvemedical.pl zdjęcia, które dotyczy weryfikacji rodzaju rejestrowanej wizyty (długość i rodzaj wizyty) .
  8.    Pomiędzy wykonaniem Usługi w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
  9.    Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie .
  10.    W przypadku nie odwołania Wizyty przez Pacjenta drogą telefoniczną, za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS bądź Booksy najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę (24 h przed planowaną wizytą), zostanie ona przez Klinikę Salve Medical automatycznie uznana za aktualną.

  3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie  Wizyty

  1.    Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Klinice Salve Medical najpóźniej na 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
  2.    Klinice Salve Medical zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Kliniki Salve Medical i trwa dłużej niż 15 minut, Klinika Salve Medical w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
  3.    Klinika Salve Medical zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Klinice Salve Medical, które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.

 2.  Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Klinikę Salve Medical do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty w wysokości 70% wartości wybranej usługi.
  5.    Klinika Salve Medical zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Klinika Salve Medical zaproponuje nowy termin Wizyty.
 3. Klinika Salve Medical informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonych Usług. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Klinice Salve Medical. 7.    Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Klinice Salve Medical . W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Klinice Salve Medical Usług lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
  8.    Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą .

  4. Przebieg Wizyty

  1.    Usługi wykonywane w Klinice Salve Medical wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do ich wykonania.
  2.    Na pierwszej Wizycie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
  3.    Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Kliniki Salve Medical przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi .

 4.  Rodzaje Usług świadczonych przez Klinice Salve Medical dostępne są na stronie internetowej Kliniki Salve Medical – www.salvemedical.pl.

 

 1.  Płatność

  1.    Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi. Szczegółowy cennik dla poszczególnych usług znajduje się na stronie internetowej Kliniki Salve Medical (www.salvemedical.pl ) oraz umieszczony w widocznym miejscu w Klinice Salve Medical.
  2.    W Klinice Salve Medical udostępnia się następujące formy płatności:
  1.    Gotówka
  2.    Karta płatnicza
  3.    Bon podarunkowy
  3.    Zapłata za usługi następuje po odbytej wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem usługi lub w przypadkach płatności za Usługę pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.

 2. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej wizycie Pacjent w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, usługi podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.
 3.  Procedura reklamacyjna

  1.    Pacjent po wykonanej usłudze ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów usługi – dalej: Reklamacja. Składając reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa reklamację za zasadną.
  2.    Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: kontakt@salvemedical.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Klinica Salve Medical , os. 2 Pułku Lotniczego 31/LU1  31-870 Krakow. W miarę możliwości Pacjent do reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
  3.    Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Klinikę Salve Medical w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
  4.    W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Klinice Salve Medical lub zwrot kosztów wykonanej usługi . Klinika Salve Medical w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
  5.    W przypadku kwestionowania usługi zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Klinika Salve Medical zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
  6.    Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

  7.    Odpowiedzialność

  1.    Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia w Klinice Salve Medical. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

 4. Klinice Salve Medical nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w placówce, poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
  3.    Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane po stronie Kliniki Salve Medical.
  4.    Klinika Salve Medical nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
  5.    Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
  6.    Po wykonanej usłudze j Pacjentami może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej usłudze.
 5. Postanowienia końcowe
 6. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Kliniki Salve Medical zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
  2.    Na obszarze Kliniki Salve Medical, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są usługi zabrania się wprowadzania zwierząt.
  3.    Na obszarze Kliniki Salve Medical, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są usługi należy stosować się do wytycznych personelu podczas trwania pandemii wirusa COVID19 do czasu ogłoszenia jej ustania przez WHO, w tym : obowiązkowy pomiar temperatury, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, noszenie maski ochronnej. W razie braku wyrażenia zgody na powyższe, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.
  4.    Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Kliniki Salve Medical , który dostępny jest na stronie www.salvemedical.pl
  5.    Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
  6.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.05. 2023r.